• teraz:
  07:25
 • potom:
  07:28
 • teraz:
  07:27
 • potom:
  07:30

Zásady ochrany osobných údajov domov

MEGA MAX MEDIA s.r.o. Informácie o spracúvaní údajov

sa uvádzajú za účelom vysvetlenia úzko špecifikovaných pravidiel spracovania údajov, ktoré sú osobnými údajmi fyzických osôb, a to v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako ‘GDPR’), ktoré platí pre využívanie služieb prístupných na informatívnej domovskej stránke https://www.ducktv.tv/  spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. (Ševčenkova 34, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, ďalej ako: ‘správca osobných údajov’) a pre návštevu internetového obchodu na tejto domovskej stránke, ako aj pre zakúpenie výrobkov v tomto internetovom obchode.

Správca osobných údajov vyvesí tento informačný leták na vyššie uvedenej domovskej stránke, ktorú navštevujú zákazníci správcu osobných údajov, a to na jasne viditeľnom mieste. Tento informačný leták vstúpi do platnosti jeho zverejnením a bude platiť až do dňa, kedy správca osobných údajov uverejní novú informáciu o spracúvaní údajov. Správca osobných údajov si vyhradzuje právo na vykonanie jednostranných zmien súčasnej Informácie o spracúvaní údajov. V prípade jednostrannej zmeny súčasnej Informácie o spracúvaní údajov bude v platnosti predchádzajúci informačný leták ohľadom prehľadávania a kupovania na internete, ako i spracovania údajov nabiehajúcich počas takýchto aktivít, ktoré začnú ale nebudú ukončené pred zverejnením pozmeneného informačného letáku. V záujme transparentnosti a orientácie na zákazníka uverejní správca osobných údajov na svojej domovskej stránke zvlášť oznam o eventuálnych zmenách voči súčasnému informačnému letáku.

I. Definície:

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ‘dotknutá osoba’); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo či nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

správca osobných údajov  je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu osobných údajov a; a vykonáva úlohy výlučne technickej povahy, ktoré sa vzťahujú na proces spracovania (napr. nahrávanie údajov);

porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

príjemca orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, správca osobných údajov , sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia správcom osobných údajov a alebo sprostredkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov;

súhlas dieťaťa podľa Článku 8 GDPR v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

II. Zásady spracúvania osobných údajov

Veľmi dôležitým aspektom pre správcu osobných údajov je spracúvanie, bezpečné použitie a nahrávanie osobných údajov poskytnutých užívateľmi jeho služieb a kupcov jeho výrobkov v súlade s platnými zákonmi a ďalšími predpismi s cieľom zabezpečiť právo návštevníkov na informačné sebaurčenie a poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov.

Správca osobných údajov spracúva vaše údaje v súlade so zásadami právneho, férového a transparentného spracúvania, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, presnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti a zodpovednosti. Správca osobných údajov je povinný zabezpečiť dodržiavanie týchto zásad aj zo strany svojich zamestnancov a personálu.

Zásada obmedzenia účelu je dodržaná v priebehu spracúvania údajov za jasnými, nižšie uvedenými účelmi, kým minimalizácia údajov znamená, že správca osobných údajov spracúva len tie údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné na dosiahnutie jeho účelu v súlade so zásadami minimalizácie uchovávania, t.j. osobné údaje sa nesmú uchovávať dlhšie, než je absolútne nevyhnutné.

Správca osobných údajov vás bude informovať o tom, že vaše osobné údaje budú neodvolateľne zmazané po uplynutí nižšie uvedeného termínu, alebo keď aspekty určenia termínu už nebudú platné a – len za účelom štatistických analýz a výpočtov, ako aj rozvojových aktivít – uchovávať sa budú len také údaje, ktoré sa nedajú s vami asociovať, a na základe ktorých je nemožné vás v akoukoľvek formou identifikovať.

III.  Zákonnosť spracúvania – právny základ pre spracúvanie v súlade s Článkom 6 GDPR:

1./ Spracúvanie na základe súhlasu: Súhlas návštevníka/kupujúceho predstavuje ním daný, špecifický, informovaný a jednoznačný prejav jeho alebo jej súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sa naňho alebo na ňu vzťahujú, pričom tento súhlas je udelený správcovi osobných údajov;

2./ spracúvanie za účelom výkonu zmluvy: výkon zmluvy, ktorej stranou je návštevník/kupujúci;

3./ spracúvanie v súlade s povinnosťou vyplývajúcou zo zákona: spracúvanie je nevyhnutné vzhľadom na povinnosť správcu osobných údajov, ktorá preňho zo zákona vyplýva (napr. splnenie účtovných povinností);

4./ spracúvanie kvôli legitímnemu záujmu: spracúvanie je nevyhnutné pre účely legitímnych záujmov správcu osobných údajov a alebo tretej strany; podmienky tohto právneho základu sú ustanovené v kódexe ochrany údajov správcu osobných údajov a zahŕňajúce okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri použití testu vyváženosti a použitého postupu.

IV. Informačná mapa

Informujeme vás o vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, ako aj o zákonnosti a obmedzení účelu spracúvania nasledovne:

Dotknuté osoby – zaradené do dvoch kategórií – môžu navštíviť našu domovskú stránku a využiť služby internetového obchodu. U týchto kategórií sa osobné údaje spracúvajú a nahrávajú nasledovne:

1. Kategória užívateľov – návštevníci:

V prípade, že prehľadávate našu domovskú stránku a zbierate informácie, používate našu službu domovskej stránky ako návštevník (ďalej ako “návštevník”), až kým sa nezaregistrujete na našej domovskej stránke. Ak využívate službu našej domovskej stránky ako návštevník, nezískame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sa vás dalo identifikovať, a v takom prípade ani neuskladňujeme údaje, ktoré sa na vás vzťahujú.

a) používanie cookie:

Keď navštívite našu domovskú stránku, vytvoríme si malý súbor údajov, tzv. cookie, ktorý nezbiera informácie o vás, ale prenáša nám informácie o vzoroch používania počítača, na ktorom ste prihlásený/prihlásená. To znamená, že dostaneme informáciu o tom, ktoré stránky boli otvorené, ktorý prehliadač bol na tomto počítači použitý, ako aj návštevy vykonané pomocou tohto počítača, lenže tieto kúskové informácie sa nevzťahujú na vás ale na počítač použitý v danej chvíli. Zmyslom cookie je umožniť pohodlnejšie, efektívnejšie a zábavnejšie využívanie našej domovskej stránky a posielať vám špeciálne ponuky a reklamy. Neposkytujete nám údaje nevyhnutné na vytvorenie technického identifikátora ale – v zmysle vyššie uvedeného – tieto údaje zbierame počas používania našej domovskej stránky. V skutočnosti dochádza k automatickej výmene dát na základe komunikácie medzi počítačmi.

Právnym základom pre používanie cookie je váš súhlas, pretože návštevou našej domovskej stránky – kliknutím na tlačidlo ‘súhlasím’, ktorý sa zjaví na popup – udeľujete súhlas k právnemu využitiu vyššie uvedeného. Okrem toho si cookie na počítači môžete aj zmazať, alebo si v prehliadači nastavíte blokovanie cookie. Vo všeobecnosti si môžete nastaviť pod Nástroje/Nastavenia prehliadača pod Ochranou údajov uvedením názvu cookie. Ak si zablokujete cookie, pokladáme to za zrušenie vášho súhlasu.

B) mobilná aplikácia:

Ako správca osobných údajov poskytujeme službu mobilnej aplikácie, ktorú si môžete stiahnuť na váš mobilný telefón. Pomocou tejto aplikácie môžete využívať našu televíznu službu. Okrem toho ponúkame aj niekoľko hier, ktoré môžete hrať na vašom mobilnom telefóne. Dovoľujeme si vás informovať, že počas sťahovania a používania aplikácie si nezbierame o vás žiadne údaje. V súlade so zásadami uvedenými v pododstavci a) získavame a nahrávame len tie údaje, ktoré sa na vás nevzťahujú (a preto tieto údaje nie sú osobnými údajmi). Tieto dáta sú identifikátory vzťahujúce sa na váš telefón.

2. Kategória užívateľov- kupujúci:

V prípade, že si chcete kúpiť tovarovú položku v internetovom obchode na našej domovskej stránke, treba sa najprv zaregistrovať na našej domovskej stránke a poskytnúť vaše osobné údaje.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste si pozorne prečítali podrobné informácie a tabuľku ohľadom spracúvaných údajov podľa tohto pododstavca:

Kategórie údajov Zdroje údajovÚčel spracúvania Legálnosť spracúvania (právne základy) Doba spracovania osobných údajov
1. e-mailová adresaZadá kupujúciZaregistrovanie sa a identifikovanie kupujúcehoVýkon zmluvy (pododstavec III/2)Vypovedanie zmluvy, do zmazania účtov
Uzavretie, určenie obsahu, zmeny zmluvy a monitorovanie jej výkonuVýkon zmluvy (pododstavec III/2)Až do vypovedania zmluvy
Pre účely komunikácieVýkon zmluvy (pododstavec III/2)Vypovedanie zmluvy, do zmazania účtov
2. hesloZadá kupujúciZaregistrovanie sa a identifikovanie kupujúcehoVýkon zmluvy (pododstavec III/2) v oboch prípadoch Vypovedanie zmluvy do zmazania účtov
Pre účely komunikácie
3. Meno a adresa na faktúreZadá kupujúciUzavretie, určenie obsahu, zmeny zmluvy a monitorovanie jej výkonuVýkon zmluvy (pododstavec III/2) Až do vypovedania zmluvy
Eventuálna prevencia uplatňovania nárokov a podvoduLegitímny záujem (III.4./)Až do uplynutia doby obmedzenia
Ak dôjde k vytvoreniu zmluvného vzťahu, fakturujú sa poplatky (napr. kúpna cena) vyplývajúce z tohto vzťahuSplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona (III.3./)na dobu určenú zákonom
4. Výška nákupu a uvedenie a množstvo kúpených výrobkovZadá kupujúci a výška sa automaticky vypočíta na domovskej stránkeUzavretie, určenie obsahu, zmeny zmluvy a monitorovanie jej výkonuVýkon zmluvy (pododstavec III/2) Až do vypovedania zmluvy
Ak dôjde k vytvoreniu zmluvného vzťahu, fakturujú sa poplatky (napr. kúpna cena) vyplývajúce z tohto vzťahuVýkon zmluvy (pododstavec III/2) a splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona (III.3./)na dobu určenú zákonom
Eventuálna prevencia uplatňovania nárokov a podvoduLegitímny záujem (III.4./)Až do uplynutia doby obmedzenia
5. Bankové údaje (banka, číslo, dátum platnosti, bezpečnostný kód debetnej/kreditnej karty a meno na debetnej/kreditnej karte)Zadá kupujúciUzavretie, určenie obsahu, zmeny zmluvy a monitorovanie jej výkonuVýkon zmluvy (pododstavec III/2) Až do vypovedania zmluvy
Ak dôjde k vytvoreniu zmluvného vzťahu, fakturujú sa poplatky (napr. kúpna cena) vyplývajúce z tohto vzťahuVýkon zmluvy (pododstavec III/2) a splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona (III.3./)na dobu určenú zákonom
Eventuálna prevencia uplatňovania nárokov a podvoduLegitímny záujem (III.4./)Až do uplynutia doby obmedzenia

Našich kupujúcich zákazníkov si dovoľujeme informovať, že – na zakúpenie položiek v našom internetovom obchode – je prísne nevyhnutné uzavrieť zmluvu za účelom poskytnutia údajov uvedených v tabuľke vyššie, pretože uvedenie týchto údajov je podmienkou na uzavretie zmluvy a táto podmienka je povinná. V prípade neposkytnutia vyššie uvedených osobných údajov nemôžeme s vami zmluvu uzavrieť.

V. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia

A.) Správca osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené v pododstavci IV spracúva naša spoločnosť ako správca osobných údajov:

MEGA MAX MEDIA s.r.o.

Údaje spoločnosti: registračné číslo: 35938684,
so sídlom spoločnosti: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovensko, Inovatívne centrum)

Kontaktné informácie našej spoločnosti pre centrálne služby zákazníkom:
kontaktná osoba: Ivana Polaková,
podpora predaja e-mailová adresa: ivana.polakova@ducktv.tv
mobil: +421 911 665 536.

Naše služby zákazníkom poskytujeme v krajinách uvedených na našej domovskej stránke. Overte si dostupnosť služieb zákazníkom na našej domovskej stránke. Za účelom rýchlejšieho a lepšieho spravovania, riešenia sťažností, ako aj v prípade požiadaviek alebo otázok prosíme, aby ste kontaktovali naše služby zákazníkom v krajine vášho bežného pobytu. Ak zavoláte služby zákazníkom pôsobiacim v iných krajinách, budete presmerovaní na služby zákazníkom, ktoré dokážu konať rýchlejšie a nachádzajú sa vo vašej krajine.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že správca osobných údajov a jeho zamestnanci majú prístup k vašim údajom uvedeným v pododstavci IV, pričom ich spracúvanie prebieha podľa interných pravidiel ochrany a všetci zamestnanci našej spoločnosti sú povinní postupovať v súlade s týmito predpismi.

V súlade s GDPR sme v našej spoločnosti neustanovili špecialistu na ochranu údajov.

B.) Sprostredkovatelia:

Vaše osobné údaje uvedené v pododstavci IV prenáša naša spoločnosť na nasledovné subjekty viazané dohodou. Tieto subjekty majú prístup k údajom, ktoré nahrávame. Je nevyhnutné poskytnúť im prístup k vašim údajov za účelom dosiahnutia nasledovného:

Mimóza Kommunikációs Kft. (zapísaná pod číslom: 01-09-465357, so sídlom: 1053 Budapešť, Ferenciek tere 2. 1. poschodie, DIČO:12096530-2-41), je spoločnosť, ktorá úplne prevádzkuje našu domovskú stránku, vykonáva vývojové aktivity a údržbu systému a v našom mene posiela náš newsletter.

So všetkými vyššie uvedenými poskytovateľmi služieb sme uzavreli zmluvy o ochrane súkromných údajov, ktoré ručia za ochranu vašich osobných údajov s tým, že naša spoločnosť neručí a nesie len špecifikovanú a obmedzenú zodpovednosť za existenciu, súlad a vymáhanie dodržiavania predpisov o ochrane súkromných údajov sprostredkovateľa údajov v súlade so zákonom.

VI. E-mailový marketing – newsletter 

Dovoľujeme si vás informovať, že sa príležitostne môžete prihlásiť na odber nášho newslettera, ktorý zasielame. Prosíme, aby ste na tento účel na našej domovskej stránke uviedli vaše krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Náš newsletter obsahuje reklamy, ponuky a iné informácie, ktorými zabezpečujeme, aby ste sa urýchlene dozvedeli o našich produktoch a službách, ktoré poskytujeme. Právny základ na spracovanie vašich osobných údajov uvedených v tomto pododstavci je legitímny záujem správcu osobných údajov a s tým, že za účelom priameho marketingu máme právo posielať vám marketingové materiály podľa vyššie uvedeného. Newsletter si môžete vyžiadať zadaním vyššie uvedených údajov a následným kliknúť na tlačidlo ‘poslať’. Vaše údaje, ktoré takto poskytnete, sa spracúvajú pre účely prevádzky služby Newsletter, ktorú používa správca osobných údajov. V prípade, že s tým nesúhlasíte a takéto podmienky ustanovené v GDPR existujú, vymažeme vaše osobné údaje uvedené v tomto pododstavci a v budúcnosti vám už nebudeme newsletter posielať. Dovoľujeme si vás informovať, že – aby ste mohli využiť našu službu zasielania newslettera – je nevyhnutné poskytnúť nám všetky osobné údaje uvedené v tomto pododstavci, pretože bez ich poskytnutia vám newsletter nemôžeme posielať.

Ďalej si vás dovoľujeme upozorniť, že obsah newslettera je určený deťom. Vzhľadom na povinnosti pre nás vyplývajúce zo zákona a v súlade s GDPR sa malé deti môžu prihlásiť na odber nášho newslettera len prostredníctvom nositeľa rodičovských práv a povinností, ktorý zadá do systému svoje meno a e-mailovú adresu.

VII. Vaše práva ohľadom spracúvania vašich osobných údajov

Právo na prístup: Máte právo vyžiadať si informácie o tom, za akým účelom sa spracúvajú vaše údaje, do akej kategórie dát boli vaše údaje zadelené, aké kategórie si príjemcovia určili, t.j. osoby, ktorým sú alebo budú poskytnuté vaše osobné údaje – vrátane najmä príjemcov z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ďalej ako dlho sa budú uchovávať osobné údaje, resp. ako znejú kritériá na určenie doby uchovávania dát. Môžete si vyžiadať kópiu vašich dát, ktoré sme spracovali. Na prvé požiadanie vám kópiu poskytneme zdarma. Ďalšie kópie vám poskytneme už za poplatok.

Právo na opravu, vymazanie (zabudnutie): Ste oprávnený/á požiadať správcu osobných údajov, aby opravil, pozmenil, doplnil osobné údaje, ktoré sa na vás vzťahujú v prípade, ak zistíte, že údaje nie sú správne alebo sú zmenené. Vaša spoločnosť je povinná vyhovieť vašej požiadavke bezodkladne. Vymazanie údajov sa dá vyžiadať v prípadoch ustanovených zákonom. Takéto osobné údaje vymažeme v prípade existencie príslušných podmienok ustanovených v Článku 17 GDPR. V takom prípade budú vaše osobné údaje z našich záznamov vymazané navždy a neodvolateľne.

Právo na minimalizovanie spracúvania: v prípadoch ustanovených v Článku 18 GDPR máte právo na to, aby sme minimalizovali spracúvanie. Ďalej si vás dovoľujeme informovať, že v súvislosti s vyššie uvedeným v prípade, že nám takéto požiadavky pošlete, budeme musieť o tom informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté, ak takýmto oznámením nevzniknú neprimerané náklady.

Právo na prenosnosť údajov: Podľa Článku 20 GDPR máte právo vyžiadať si údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo na účel vykonania akejkoľvek zmluvy, event. požiadať nás o priamy prenos týchto údajov inému správcovi osobných údajov.

Právo na námietku: Máte právo hocikedy namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na základe legitímneho záujmu.

Stiahnutie súhlasu: Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek zrušiť. Dovoľujeme si vás upozorniť, že zrušenie súhlasu nemá spätný účinok, teda neovplyvní oprávnenosť nášho dovtedajšieho spracúvania údajov. Právo na sťažnosť: Ak by ste zaevidovali, že údaje nespracúvame v súlade so zákonom, resp. v súvislosti s našim spracovaním vašich osobných údajov došlo k poškodeniu vašich práv, ste oprávnený/á podať sťažnosť na dozorný orgán alebo sa obrátiť na príslušný súd.

Kontaktné informácie dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky adresa: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika
tel. č.: +421/2/32313214
fax č.: +421/2/32313234
e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk
webová stránka: https://dataprotection.gov.sk

VIII. Zaistenie bezpečnosti údajov

Ak si všimneme akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov, budeme o takomto porušení ochrany osobných údajov informovať dozorný orgán uvedený v pododstavci VII bezodkladne a najneskôr do 72 hodín, ktoré od zistenia uplynú. Ak by sme sa uzniesli, že toto porušenie ochrany osobných údajov môže predstavovať veľké riziko pre vaše práva a slobody, oznámime vám takéto porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín.

Dovoľujeme si vás informovať, že naše pravidlá o ochrane osobných údajov zodpovedajú platným zákonom, a vykonávame kroky, ktoré – v súlade s vyššie uvedeným – zaisťujú bezpečné spracúvanie vašich osobných údajov v našich organizačných a technických systémoch.

Prehlásenie o ochrane osobný údajov, ktoré bolo platné do 25. mája 2018,  je k dispozícii tu.