• teraz:
  07:00
 • potom:
  07:03
 • teraz:
  07:00
 • potom:
  07:03

Podmienky používania domov

AKCEPTÁCIA UŽÍVATEĽSKÝCH PODMIENOK

1. Tieto Užívateľské podmienky platia pre používanie internetovej stránky s názvom www.ducktv.tv (ďalej len “stránka”) ako aj používanie stránok s ňou súvisiacich alebo stránok, na ktoré odkazuje. Používaním stránky užívateľ vyjadruje svoj súhlas s obsahom týchto užívateľských podmienok ako aj akýchkoľvek iných podmienok vymedzených na stránke vrátane Pravidiel ochrany súkromia. POUŽÍVANÍM STRÁNKY UŽÍVATEĽ SÚHLASÍ S TÝMITO UŽÍVATEĽSKÝMI PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE.

2. Obsah umiestnený na stránke predstavuje predmet duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, dizajn, redakčný obsah (napr. texty, obrázky, grafické zložky), databázy, animačné súbory a stiahnuté súbory (ďalej len “obsah”). Užívateľ je oprávnený prezerať si obsah stránky výlučne pre svoje osobné potreby. Nie je oprávnený kopírovať, či meniť obsah, ani ho používať na akýkoľvek iný účel. Užívateľ nie je oprávnený používať obsah ako zdroj informácií na vytvorenie vlastného obsahu. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si vyhradzuje všetky práva zakročiť proti neoprávnenému alebo nenáležitému používaniu stránky alebo jej obsahu a uplatní právne kroky voči každému, kto kopíruje alebo inak používa stránku alebo jej obsah spôsobom iným, ako je použitie na súkromné a nepodnikateľské účely, alebo spôsobom, ktorý schválila spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o.

3. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. monitoruje používanie stránky, aby sa ubezpečila, že jej obsah nie je používaný spôsobom, ktorý tieto užívateľské podmienky výslovne nepovoľujú. Používaním stránky užívateľ akceptuje skutočnosť, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. monitoruje jeho používanie stránky. Ak užívateľ používa stránku na obchodné účely, udeľuje súhlas s monitorovaním svojich služieb s cieľom zabezpečiť striktné dodržiavanie týchto užívateľských podmienok.

4. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá za obsah umiestnený na stránke, ktorého autorom sú tretie osoby ani za reklamu umiestnenú na stránke.

DEFINÍCIE A PRÁVA A POVINNOSTI

1. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. (Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovenská republika) si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastnej úvahy zmeniť, upraviť alebo odstrániť ľubovoľnú časť týchto užívateľských podmienok. Užívateľ zodpovedá za pravidelné oboznamovanie sa so zmenami týchto užívateľských podmienok. Pokiaľ užívateľ pokračuje v používaní stránky aj po zmene užívateľských podmienok, znamená to, že so zmenami súhlasí. Užívateľom dodržiavajúcim užívateľské podmienky spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. udeľuje osobnú, nevýlučnú, neprevoditeľnú a limitovanú licenciu na vstup a používanie stránky.

2. Definície 

„Stránka“ má význam vymedzený vyššie „Užívateľské informácie“ – osobné údaje, ktoré užívateľ poskytne prostredníctvom stránky spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o.. “Užívatelia” – užívatelia stránky spoločne alebo jednotlivo, v zmysle kontextu.

3. Povolené užívanie

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní stránky bude dodržiavať nasledujúce pravidlá:

3.1 Užívateľ nie je oprávnený používať automatické zariadenie, program, algoritmus alebo metodológiu prípadne podobný, či ekvivalentný manuálny proces na sprístupnenie, získanie, kopírovanie alebo monitorovanie stránky alebo jej obsahu alebo akokoľvek reprodukovať či obísť navigačnú štruktúru alebo prezentáciu stránky alebo jej obsahu, získať alebo pokúsiť sa získať materiály, dokumenty alebo informácie inými prostriedkami, ako prostriedkami dostupnými prostredníctvom stránky. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si týmto vyhradzuje právo monitorovať takú činnosť a takej činnosti zabrániť. Užívateľ zároveň používaním stránky udeľuje spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. oprávnenie monitorovať užívanie stránky a jej obsahu.

3.2 Užívateľ nie je oprávnený získať neoprávnený prístup ku ktorejkoľvek časti stránky ani systémom alebo sieťam napojeným na stránku alebo jej serveru prípadne k akejkoľvek službe ponúkanej na alebo prostredníctvom stránky hackerstvom, hádaním hesla alebo inými protiprávnymi prostriedkami.

3.3 Užívateľ nie je oprávnený testovať, skúmať alebo skúšať zraniteľnosť stránky alebo siete napojenej na stránku. Užívateľ tiež nie je oprávnený porušiť bezpečnostné alebo autentifikačné opatrenia na stránke alebo na sieti napojenej na stránku. Užívateľ ďalej nie je oprávnený spätne vyhľadávať alebo sledovať informácie o inom užívateľovi alebo návštevníkovi stránky alebo inom klientovi spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. ako ani o žiadnom užívateľskom konte, ktorého užívateľ nie je majiteľom či jeho zdroji. Užívateľ nie je oprávnený využívať stránku alebo službu či informáciu ponúkanú na alebo sprostredkovanú prostredníctvom stránky spôsobom, ktorého účelom je získať informácie zahŕňajúce osobnú identifikáciu alebo informácie iné, ako sú informácie o samotnom užívateľovi.

3.4 Užívateľ sa zaväzuje nevykonať žiaden úkon, ktorý neúmerne alebo disproporčne zaťaží infraštruktúru stránky alebo systémy, či siete spoločnosti MEGA MAX MEDIA, resp. systémy alebo siete napojené na stránku.

3.5 Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať žiadne zariadenie, softvér alebo postup spôsobilý zasiahnuť do riadneho fungovania stránky alebo procesu na stránke prebiehajúceho alebo do užívania stránky iným užívateľom.

3.6 Užívateľ nie je oprávnený falšovať záhlavie stránky alebo inak manipulovať s identifikačnými znakmi s cieľom utajiť pôvod správy alebo prenosu, ktorý zasiela na stránku na alebo prostredníctvom stránky resp. služby ponúkanej na alebo prostredníctvom stránky. Užívateľ nie je oprávnený predstierať, že je inou osobou, zastupuje inú osobu alebo vydávať sa za inú fyzickú alebo právnickú osobu.

3.7 Užívateľ nie je oprávnený používať stránku alebo jej obsah na účely, ktoré sú nezákonné alebo ktoré tieto užívateľské podmienky zakazujú ani sa domáhať realizácie nezákonnej činnosti alebo činnosti, ktorá porušuje práva spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. alebo práva tretích osôb.

4. Umiestnenie obsahu

YUžívateľ sa zaväzuje neumiestňovať ani neprenášať prostredníctvom stránky žiadne materiály defamačného, výhražného, obscénneho, škodlivého, pornografického alebo inak nezákonného charakteru, materiál poškodzujúci akýmkoľvek spôsobom práva spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. alebo práva tretích osôb (vrátane práv duševného vlastníctva, práva na utajenie dôverných informácií alebo práva na súkromie) či materiál inak obťažujúci. Užívateľ sa zaväzuje správať sa s rešpektom k iným užívateľom.

4.1 Užívateľ nie je oprávnený na stránke umiestniť alebo inak sprostredkovať materiál, ktorého nie je vlastníkom, bez výslovného súhlasu vlastníka.

4.2 Ak užívateľ umiestňuje fotografie dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, musí byť jeho opatrovník alebo rodič. Užívateľ nesmie na stránku umiestňovať fotografie iného ako vlastného dieťaťa.

4.3 Užívateľ nie je oprávnený sťahovať zo stránky fotografie alebo obrázky iných ako svojich detí. Pokiaľ si Užívateľ želá kópiu fotografií svojho dieťaťa, ktoré umiestnil na stránku, môže o to požiadať na adrese ducktv@ducktv.tv

4.4 Užívateľ nie je oprávnený kopírovať, sťahovať, reprodukovať, opätovne uverejniť, zostaviť ani prenášať akýmkoľvek spôsobom žiaden materiál umiestnený na stránke v rozsahu inom ako nevyhnutne potrebnom na svoje osobné a nepodnikateľské účely.

4.5 Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaží alebo reklamných akcií, na ktorých sa na stránke alebo prostredníctvom stránky zúčastní.

5. Zabezpečenie

Niektoré funkcie alebo služby ponúkané na stránke alebo prostredníctvom stránky vyžadujú, aby sa užívateľ zaregistroval (a zadal svoju e-mailovú adresu a heslo). Užívateľ v plnej miere zodpovedá za ochranu dôvernosti svojich registračných informácií vrátane hesla a za akékoľvek úkony, ku ktorým dôjde počas registrácie užívateľa v dôsledku skutočnosti, že užívateľ nezabezpečil ochranu bezpečnosti a dôvernosti týchto informácií. Užívateľ sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. o neoprávnenom použití svojej e-mailovej adresy alebo hesla, prípadne inom porušení bezpečnosti. Užívateľ môže zodpovedať za škody spôsobené spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. alebo inému užívateľovi, či návštevníkovi stránky v dôsledku použitia e-mailovej adresy, hesla alebo účtu užívateľa treťou osobou z dôvodu, že užívateľ nezabezpečil ochranu bezpečnosti a dôvernosti informácií o svojom užívateľskom účte.

5.1 Užívateľ nie je oprávnený použiť e-mailovú adresu alebo heslo inej osoby bez výslovného súhlasu ich držiteľa. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nemôže a nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody či straty spôsobené porušením týchto povinností zo strany užívateľa.

5.2 Pri používaní stránky je užívateľ povinný dodržať nasledujúce bezpečnostné opatrenia: neodhaľovať svoju identitu, neuvádzať svoje plné meno, bydlisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov svojej školy alebo školy svojho dieťaťa alebo inú informáciu (okrem takej, ktorú požaduje spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o.), ktorá by pomohla inej osobe odhaliť skutočnú identitu užívateľa.

6. Stránky tretích osôb a inzerentov

6.1 Prepojené stránky: Stránka môže obsahovať odkazy na iné nezávislé stránky tretích osôb (ďalej len “prepojené stránky”). Tieto prepojené stránky sa uvádzajú výlučne ako pomoc, resp. výhoda poskytnutá užívateľom stránky. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nevykonáva kontrolu nad prepojenými stránkami. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. zároveň neprijíma zodpovednosť a nebude zodpovedať za obsah, reklamu, produkty alebo služby umiestnené, ponúkané či poskytované na alebo prostredníctvom prepojených stránok.

6.2 Tretie osoby ako inzerenti: Akákoľvek komunikácia, či vzťahy medzi užívateľom a tretími osobami – inzerentmi alebo obchodníkmi, s ktorými užívateľ vstúpil do kontaktu na stránke alebo prostredníctvom stránky, vrátane platieb za produkty a služby, či ich dodania ako aj akékoľvek iné dohody, podmienky, záruky alebo zastúpenia s nimi spojené sú súčasťou vzťahu medzi užívateľom a príslušným inzerentom či obchodníkom. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá za škody žiadneho druhu spôsobené v dôsledku takýchto vzťahov.

7. Obsah

Všetky texty, grafika, užívateľské rozhrania, vizuálne rozhrania, fotografie, obchodné známky, logá, zvuky, hudba, umelecké diela a počítačové kódy (ďalej spoločne len “obsah”) vrátane dizajnu, štruktúry, výberu, koordinácie, vyjadrenia, celkového vzhľadu a dojmu a usporiadania obsahu, ktoré sa nachádzajú na stránke sú vlastníctvom, prípadne pod kontrolou, či na základe licencie využívané spoločnosťou MEGA MAX MEDIA s.r.o. a sú chránené zákonom, autorským právom, patentovým právom a právom ochranných známok ako aj inými právami duševného vlastníctva a nekalosúťažnými predpismi.

7.1 Pokiaľ v týchto užívateľských podmienkach nie je uvedené inak, žiadnu časť stránky ani jej obsah nemožno kopírovať, reprodukovať, opätovne uverejňovať, prepísať, použiť ako zdroj informácií, uploadovať, umiestniť, verejne vystaviť, zakódovať, preložiť, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom (vrátane “zrkadlenia”) na akýkoľvek iný počítač/na akomkoľvek inom počítači, server/serveri, internetovú stránku/internetovej stránke alebo na iné médium, resp. na inom médiu slúžiacom na zverejňovanie alebo distribúciu, resp. na iný obchodný účel bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o.

7.2 Pokiaľ má užívateľ vedomosť o distribúcii, komerčnej exploatácii alebo inom neoprávnenom používaní obsahu, ku ktorému vlastní práva spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o., zaväzuje sa informovať o tejto skutočnosti spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. prostredníctvom zložky “kontakty” v menu stránky umiestnenej na kontaktujte nás.

7.3 Užívateľ berie na vedomie, že umiestnením materiálu na stránku poskytuje spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o., jej poskytovateľom licencií a právnym nástupcom neodvolateľnú, časovo neobmedzenú, bezplatnú a celosvetovú licenciu na použitie týchto materiálov na stránke. Ak si spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. želá použiť materiály užívateľa iným spôsobom, kontaktuje užívateľa, ibaže mu to výslovne oznámila už v čase, keď takéto materiály užívateľ poskytol. Licencia sa vzťahuje na kopírovanie, upravovanie a editáciu materiálu na účely jeho použitia na stránke.

8. Zodpovednosť za informácie poskytované na stránke

8.1 Obsah umiestňovaný tretími osobami. MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá za materiál umiestnený na stránku tretími osobami vrátane inzerentov, ani sa s takými materiálmi nestotožňuje.

8.2 Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si vyhradzuje právo monitorovať príspevky umiestňované na stránku a je oprávnená reagovať na, resp. komentovať výroky užívateľa ako aj na základe vlastného rozhodnutia upraviť, odmietnuť uverejnenie alebo odstrániť akýkoľvek obsah zo stránky. Skutočnosť, že nedošlo k odstráneniu určitého obsahového materiálu zo stránky nemožno považovať za jeho schválenie alebo stotožnenie sa spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. s predmetným materiálom.

8.3 Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá za obsah, správnosť, načasovanie alebo spoľahlivosť informácií alebo výrokov/vyhlásení obsiahnutých na stránke ani za vyhlásenia, rady a/alebo stanoviská formulované užívateľmi (okrem prípadov, kedy tak ukladá zákon). Pokiaľ má užívateľ nárok vyplývajúci z konania alebo vyhlásenia iného užívateľa, zaväzuje sa uplatňovať tento nárok výlučne voči užívateľovi a nie voči spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o.

8.4 Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. vynaloží primeranú starostlivosť na údržbu stránky. Pokiaľ tak neukladá zákon, spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá za kvalitu, správnosť alebo vhodnosť stránky na určitý účel a nezaručuje, že materiál na stránke obsiahnutý alebo funkcie, ktorými stránka alebo jej server disponujú budú fungovať bez prerušenia alebo omeškania, ako ani za to, že budú bezchybné, bezvírusové alebo kompatibilné s iným softvérom či materiálom.

8.5 Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá voči užívateľovi za žiadnu škodu spôsobenú užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku používania stránky užívateľom alebo v súvislosti s jej používaním.

9. Výluky zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MEGA MAX MEDIA s.r.o. NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKA ALEBO OBSAH, SLUŽBY PRÍPADNE FUNKCIE STRÁNKY BUDÚ BEZ VÁD, BUDÚ PREVÁDZKOVANÉ BEZ PRERUŠENIA, ŽE PRÍPADNÉ VADY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ANI ŽE STRÁNKA BUDE DOSAHOVAŤ ŠPECIFICKÉ VÝSLEDKY. STRÁNKA A JEJ OBSAH SÚ UŽÍVATEĽOM POSKYTOVANÉ V EXISTUJÚCOM A DOSTUPNOM STAVE. VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA STRÁNKE PODLIEHAJÚ ZMENÁM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. SPOLOČNOSŤ MEGA MAX MEDIA s.r.o. NEMÔŽE ZARUČIŤ, ŽE SÚBORY ALEBO INÉ DÁTA, KTORÉ SI UŽÍVATEĽ STIAHNE ZO STRÁNKY BUDÚ BEZVÍRUSOVÉ, ŽE NEBUDÚ KONTAMINOVANÉ ALEBO NEBUDÚ VYKAZOVAŤ DEŠTRUKČNÉ FUNKCIE. SPOLOČNOSŤ MEGA MAX MEDIA s.r.o. NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÉ, ANI ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI, SÚLADU SO ZÁKONOM, OBCHODOVATEĽNOSTI ČI VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ MEGA MAX MEDIA s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA KONANIA, OPOMENUTIA ČI POSTUPY TRETÍCH OSÔB SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM STRÁNKY A/ALEBO AKEJKOĽVEK SLUŽBY, PRÍPADNE TÝKAJÚCE SA ICH POUŽÍVANIA. UŽÍVATEĽ V PLNEJ MIERE ZODPOVEDÁ ZA UŽÍVANIE STRÁNKY A STRÁNOK S ŇOU PREPOJENÝCH. JEDINÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY UPLATNITEĽNÝ VOČI SPOLOČNOSTI MEGA MAX MEDIA s.r.o. V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI UŽÍVATEĽA SO STRÁNKOU ALEBO JEJ OBSAHOM PREDSTAVUJE UKONČENIE POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO DOTKNUTÉHO OBSAHU. TOTO OBMEDZENIE NÁROKOV JE SÚČASŤOU DOHODY MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI.

9.1 Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti platí pre všetky škody spôsobené zlyhaním funkčnosti, chybou, opomenutím, prerušením, zmazaním, vadou, či omeškaním v prevádzke či prenose, počítačovým vírusom, zlyhaním komunikačných kanálov, krádežou alebo zničením, resp. neoprávneným prístupom, pozmenením alebo použitím, bez ohľadu na to, či išlo o porušenie zmluvy, úmyselné konanie, nedbanlivosť či akýkoľvek iný postup.

9.2 Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov: (1) z akýchkoľvek dôvodov pozmeniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku stránky alebo jej časti alebo prístup k nim, (2) pozmeniť stránku alebo jej časť ako aj ktorékoľvek z platných pravidiel či predpisov upravujúcich ich používanie a (3) prerušiť prevádzku stránky alebo jej časti na účely vykonania bežnej alebo mimoriadnej údržby, na účely odstránenia chýb alebo na účely iných zmien.

9.3 Obmedzenie zodpovednosti. Pokiaľ to nezakazuje zákon, spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá voči užívateľovi za žiadne nepriame škody ani za škody plniace represívnu funkciu, ako ani za nepriame alebo následné straty spôsobené (i) ušlým ziskom, (ii) prerušením prevádzky, (iii) ujmou na dobrej povesti či dobrom mene (iv) či akýmkoľvek iným spôsobom, a to ani v prípade, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. bola upozornená na možnosť ich vzniku.

9.4 Pokiaľ bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia bude spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. zodpovedať užívateľovi za škodu spôsobenú používaním stránky alebo jej obsahu alebo v súvislosti s nimi, maximálna výška zodpovednosti spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. nepresiahne 100 EUR.

10. Odškodnenie

Užívateľ sa zaväzuje na požiadanie odškodniť spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. ako aj jej vedenie, štatutárnych zástupcov, spoločníkov, predchodcov, nadobúdateľov obchodného podielu, zamestnancov, zástupcov, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti za nároky, straty, škody, či náklady (vrátane odmeny advokáta) uplatnené voči spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. tretími osobami vyplývajúce z, súvisiace s alebo vzniknuté v dôsledku používania stránky užívateľom.

11. Porušenie alebo nedodržanie užívateľských podmienok

11.1. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. je oprávnená zverejniť akúkoľvek informáciu o užívateľovi (vrátane jeho identity) pokiaľ usúdi, že také zverejnenie je potrebné v súvislosti s vyšetrovaním alebo sťažnosťou týkajúcimi sa používania stránky užívateľom alebo na účely identifikácie, kontaktovania alebo podania žaloby proti osobe, ktorá môže (úmyselne alebo neúmyselne) poškodzovať vlastnícke práva alebo zasahovať do vlastníckych práv spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. alebo poškodzovať vlastnícke práva či zasahovať do vlastníckych práv návštevníkov alebo užívateľov stránky, vrátane zákazníkov alebo inzerentov spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si zároveň vyhradzuje právo zverejniť akúkoľvek informáciu, o ktorej usúdi, že jej zverejnenie si vyžadujú platné právne predpisy alebo súdne konania, prípadne jej o zverejnenie žiada orgán štátnej moci. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. je tiež oprávnená zverejinť užívateľské informácie, ak usúdi, že platný právny predpis také zverejnenie ukladá alebo povoľuje, vrátane výmeny informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany proti podvodu.

11.2. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. je oprávnená uchovať si akúkoľvek komunikáciu užívateľa uverejnenú na stránke alebo transmitovanú cez stránku ako aj akúkoľvek službu ponúknutú na alebo prostredníctvom stránky. Užívateľ tiež berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. je oprávnená uverejniť takto získané informácie, ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo ak usúdi, že zverejnenie je potrebné na účely (1) súdneho konania, (2) presadenie, resp. vynútenie realizácie ustanovení týchto užívateľských podmienok, (3) reagovania na nároky tvrdiace, že takéto informácie porušujú právo na ochranu súkromia (na ochranu osobných údajov) alebo iné práva tretích osôb alebo (4) ochrany práv spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o., ochrany osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o., užívateľov alebo návštevníkov stránky a verejnosti.

11.3. Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. môže podľa vlastnej úvahy a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť prístup užívateľa k stránke a/alebo zablokovať do budúcnosti prístup užívateľa k stránke, pokiaľ usúdi, že užívateľ porušil jedno alebo viac ustanovení týchto užívateľských podmienok, prípadne iných dohôd, či usmernení, ktoré môžu byť s používaním stránky spojené. Užívateľ tiež súhlasí s tým, že akékoľvek porušenie týchto užívateľských podmienok z jeho strany predstavuje nezákonný a nekalý obchodný postup, ktorý spôsobí spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. nenapraviteľnú ujmu, ktorú nie je možné odstrániť peňažnou náhradou škody. Užívateľ tiež súhlasí, aby spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. získala taký nápravný prostriedok (zakazujúci konanie, resp. ukladajúci opatrenie podľa práva equity), ktorý spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. bude za takých okolností považovať za potrebný alebo primeraný. Takéto nápravné prostriedky prináležia spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. popri iných prostriedkoch nápravy, na ktoré môže spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. mať nárok podľa platného právneho poriadku alebo podľa práva equity.

11.4. Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. je oprávnená podľa vlastnej úvahy a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť prístup užívateľa k stránke najmä (ale nielen) z nasledujúcich dôvodov: (1) na žiadosť súdnych orgánov alebo iných orgánov štátnej moci, (2) na žiadosť užívateľa, (3) ukončenie prevádzkovania stránky alebo jej podstatná zmena stránky alebo služby ponúkanej na stránke alebo jej prostredníctvom alebo (4) neočakávané technické záležitosti alebo problémy.

11.5. Pokiaľ spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. na základe porušenia ustanovení týchto užívateľských podmienok užívateľom podnikne voči užívateľovi príslušné právne kroky, má nárok na úhradu všetkých primeraných nákladov súvisiacich s uplatnením svojich nárokov vrátane odmeny advokáta, a to popri nároku na náhradu, ktorý bude spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. priznaný súdom. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nezodpovedá užívateľom ani tretím osobám za škodu spôsobenú ukončením prístupu k stránke v dôsledku porušenia alebo nedodržania týchto užívateľských podmienok.

12. Ochrana údajov

12.1. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky o ochrane údajov vo vzťahu k osobným údajom užívateľa, ktoré spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. získala. Ďalšie informácie o ochrane súkromia sú uvedené na http://www.ducktv.tv/sk/privacy-policy.

12.2 Užívateľ sa zaväzuje informovať spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. o zmene informácií, ktoré v minulosti poskytol ako aj o odvolaní súhlasu s používaním užívateľských informácií na akýkoľvek udaný dôvod alebo na akúkoľvek formu marketingového kontaktu.

13. Jednostranné ukončenie zo strany spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o.

Spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. si vyhradzuje práva okamžite ukončiť používanie stránky užívateľom v prípade porušenia ktorejkoľvek z užívateľských podmienok alebo v prípade iného konania o ktorom spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. na základe svojho posúdenia usúdi, že je neprijateľné.

14. Rozhodné právo

14.1. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky záležitosti týkajúce sa prístupu na stránku alebo používanie stránky vrátane všetkých sporov sa bude spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky bez prihliadnutia na jeho kolízne ustanovenia. Užívateľ súhlasí s výlučnou príslušnosťou slovenských súdov a vzdáva sa akýchkoľvek námietok týkajúcich sa právomoci alebo príslušnosti.

14.2. V prípade rozporu alebo sporu medzi spoločnosťou MEGA MAX MEDIA s.r.o. a užívateľom vychádzajúcimi alebo spojenými s používaním stránky sa strany zaväzujú pokúsiť sa promptne a v dobrej viere takýto spor vyriešiť mimosúdne. Pokiaľ spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. nie je schopná spor vyriešiť v primeranom čase (t.j. v čase nepresahujúcom 30 dní), ktorákoľvek strana je oprávnená obrátiť sa s takýmto sporom na mediátora. Pokiaľ nie je možné spor urovnať mediáciou, strany sú oprávnené využiť právne prostriedky, ktoré im príslušný právny poriadok poskytuje.

15. Pripomienky

Pokiaľ si užívateľ želá adresovať spoločnosti MEGA MAX MEDIA s.r.o. pripomienky týkajúce sa stránky alebo má otázky týkajúce sa stránky, môže spoločnosť MEGA MAX MEDIA s.r.o. kontaktovať na kontaktných miestach uvedených na stránke.

16. Informácie o spoločnosti

MEGA MAX MEDIA s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.