The Privacy Policy in effect until 25. May 2018 domov

Nižšie uvedené pravidlá obsahujú informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. používa osobné údaje, ktoré môže prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej len “stránka”) získať od užívateľov.

Získavanie osobných údajov

Pri používaní stránky môže byť užívateľovi položená otázka, či nemá záujem o zasielanie správ o novinkách, programových štruktúrach alebo o zasielanie iných informácií o spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. alebo televíznej stanice ducktv. Užívateľ bude následne požiadaný o poskytnutie niektorých osobných údajov. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. požaduje iba osobné údaje nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľa. Užívateľské informácie, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu požiadaviek užívateľa budú označené hviezdičkou (*) ako povinne zadávané údaje a môžu sa rôzniť v závislosti od toho, o aký druh informácií prípadne aktivít má užívateľ záujem.

Spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. si osobné údaje o užívateľovi ponechá iba počas obdobia, kedy je to potrebné na splnenie jeho požiadaviek a zmaže tieto údaje ako náhle užívateľ požiada, aby spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. zastavila zasielanie/poskytovanie požadovaných informácií.

Cookies

Užívateľ by mal vedieť, že pri používaní stránky sa určité informácie a údaje týkajúce sa spôsobu používania stránky automaticky ukladajú/zhromažďujú prostredníctvom funkcie cookies. Cookies sú malé textové súbory uchovávajúce základné údaje, ktoré stránka môže použiť na identifikáciu opakovaných návštev a napr. automatické opätovné použitie osobných údajov užívateľa, ktoré boli v minulosti poskytnuté. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. je oprávnená použiť tieto informácie na monitorovanie používania internetu užívateľom a na kompiláciu údajov za účelom monitorovania a zlepšovania stránky a inzercie tretích osôb ako aj za účelom zhodnotenia celkovej efektívnosti takej inzercie. Cookies sa nenapájajú na užívateľský systém ani nepoškodzujú súbory užívateľa. Pokiaľ si užívateľ zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies neželá, na väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ktorý umožňuje funkciu cookies odmietnuť alebo akceptovať. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade vypnutia funkcie cookies môže byť kvalita služby znížená a môže byť problém s poskytovaním tzv. personalizovaných služieb. Pokiaľ užívateľ nevypne funkciu cookies, znamená to, že súhlasí so zhromažďovaním a použitím svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Informácia o spôsobe vypnutia cookies na iných prehliadačoch sa nachádza na adrese aboutcookies.org.

Ako môže spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. používať informácie poskytnuté užívateľom

Zadaním osobných údajov prostredníctvom stránky užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. alebo tretia osoba spracúvajúca tieto informácie v mene spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. je oprávnená tieto údaje si ponechať a uchovávať ich. Informácie o užívateľovi budú použité v súlade s týmito pravidlami a na účely špecifikované pri ich zhromažďovaní. Spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. je tiež oprávnená používať informácie o užívateľovi na nasledujúce účely:
monitoring a zlepšovanie stránky a služieb, prieskum trhu vrátane štatistickej analýzy správania užívateľov, ktoré je spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. zároveň oprávnená zverejniť tretím osobám v agregovanej a depersonalizovanej forme, splnenie požiadaviek uložených zákonom alebo príkazom súdu, pokiaľ užívateľ prostredníctvom stránky udelí spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. a/alebo vybranej tretej osobe súhlas so zasielaním informácií; informácie poskytnuté užívateľom budú zaradené do databázy spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. na účely marketingovej, obchodnej a propagačnej činnosti týkajúcej sa (i) tovarov a služieb spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. a/alebo (ii) tovarov a služieb tretích osôb. Pokiaľ si užívateľ želá odvolať svoj súhlas s doručovaním predmetných materiálov, môže zaslať e-mail na adresu ducktv@ducktv.tv s požiadavkou na vyradenie z databázy alebo klikne na link “unsubscribe” v ktoromkoľvek marketingovom e-maili od spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je pre spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. veľmi dôležitá. Bezpečnostné postupy zabezpečujú dôvernosť informácií poskytnutých užívateľom počas ich uchovávania na serveroch spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. ako aj ich šifrovanie v prípade, že poskytnuté informácie sú citlivé a majú sa zasielať ďalej.

Prenos informácií poskytnutých užívateľom

Vzhľadom na globálny charakter svojej činnosti môže spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. informácie poskytnuté užívateľom preniesť na svoje počítačové servery v iných krajinách. Akýkoľvek prenos týchto informácií sa vykoná v súlade s predpismi EÚ o ochrane údajov.

Zmeny

Spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, užívateľ by mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.

Kontakt

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov možno zaslať na adresu ducktv@ducktv.tv . Užívateľ je tiež oprávnený požiadať o kópiu informácií, ktoré o ňom má spoločnosť MEGA MAX MEDIA, s.r.o., a to e-mailom na adrese uvedenej vyššie, prípadne písomne na adrese MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nepokrývajú použitie inej internetovej stránky, na ktorú sa možno pripojiť zo stránky ducktv.